freephototoday

5 คำถาม เกี่ยวกับ micro stock photo [1-5]

Posted on: September 21, 2010

5 คำถาม เกี่ยวกับ micro stock photo

1.อะไร คือ micro stock photo  ?
Stock photo ที่ที่คุณสามารถที่จะนำภาพ ของคุณไปขาย ในเว็บเหล่านั้นได้ เพื่อนำรูปที่คุณขายไปใช้ ในงานต่างๆ ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้ เช่น
printing , advertising, annual reports, brochures , presentations , for your websites design และงานอื่นๆ microstock website ส่วนมาก เกือบ 80-90 % จะขายรูปในรูปแบบ Royalty Free

2.อะไร คือ Royalty Free stock photo  ?
Royalty Free คือ รูปที่คุณจ่ายเงินซื้อเพียงครั้งเดียว คุณสามารถ จะใช้ในงาน อะไรก็ได้ ใช้ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ และรูปนั้นก็สามารถ ขาย ได้หลายๆครั้ง ให้กับผู้ใช้หลายๆ คน แต่คุณ ไม่สามารถ ซื้อแล้วทำการขายต่อได้ ใช้ได้ในงานของคุณเพียงอย่างเดียว

3.สามารถขายงานอะไรบ้างใน stock photo ?
ใน stock photo ต่างๆคุณสามารถขายได้ ทั้งรูปภาพ photo / Illustrations /  Vector / video footage ก็ต้องเข้าไปดูในเว็บนั้นๆ ว่าเขาขายอะไบ้างอีกที

4.สามารถรับเงินได้ทางใดบ้าง  ?
สำหรับช่องทางการรับเงินจากเว็บ stock photo ก็มี 3 ทางที่เว็บเหล่านี้นิยม นำมา ใช้ใน การจ่ายเงินให้กับสมาชิก คือ Paypal / moneybooker / check

5.รูปที่ส่ง ใช้  format อะไร ?
รูปที่ส่ง ใช้ JPG format, RGB  ความละเอียดภาพ 300 dpi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: