freephototoday

Keyword นั้นสำคัญไฉน

Posted on: September 20, 2010

Keyword นั้นสำคัญไฉน

Keyword นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยิ่ง ใน stock photo . Keyword จะเป็นกุญแจที่ผู้ซื้อทั้งหลาย ใช้ไข เข้าไปทำการซื้อ ภาพที่มีอยู่ใน stock photo หากคุณรู้และใส่ Keyword ที่ดีที่ถูกต้องกับภาพที่ผู้ซื้อต้องการ คุณก็มีโอกาสในการขายภาพได้ Keyword ที่ดีจึงมีผลอย่างยิ่งในการซื้อขายภาพ ใน เว็บ stock photo ต่างๆ

เว็บ stock photo ต่างๆ จะมีการแสดง Keyword ที่คนค้นมากที่สุดในการค้นหาในเว็บ เราสามารถเข้าไปดูได้ เพื่อเป็นแนวทางในการถ่าย หรือทำภาพให้ตรงกับ Keyword นั้นๆ ยิ่งคนค้นมากคุณก็มีโอกาสขายงานของคุณได้มากขึ้น

เว็บ stock photo บางเว็บ จะจำกัดคำค้นหา ซึ่งก็แตกต่างกันไป เช่น ใช้ เว็บ Keyword ได้ 10-50 คำ และห้ามทำการ spamming หรือการ ใช้ Keyword คำเดียวในหลายภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ภาพนั้นๆ คุณอาจถูกลบภาพหรือโดนแบนได้

วิธีที่ผมใช้บ่อยๆ คือ ค้นหาภาพที่เหมือนภาพของเรา แล้วนำ Keyword เหล่านั้น มาเพิ่มหรือ ลด คำ เพื่อ ให้เหมาะสมกับ ภาพที่เราจะส่ง ซึ่งเป็นวิธีที่คนใช้กันมาก ตรง และเสียเวลาน้อย จากนั้นก็ จัดเก็บ Keyword กลุ่มนั้นไว้เพื่อใช้กับภาพที่คล้ายๆ กัน ในอนาคต
นี่ก็เป็นเรื่องราว คร่าวๆ เกี่ยวกับ Keyword ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยิ่ง ในการทำการซื้อขายภาพ ในเว็บ stock photo ใครมี เรื่องราวน่ารู้ก็มา แลกเปลี่ยนกันได้ ไว้เจอกัน……ในเรื่องต่อไป…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: